Algemene voorwaren betreffende de offerte/opdracht/overeenkomst

§ 1 Algemene informatie en werkingssfeer

 1. De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Nina Krüger, Schmiedstraße 44, 52499 Baesweiler, Duitsland, hierna „tolk“ genoemd, en haar opdrachtgevers, voor zover deze ondernemers of rechtspersonen zijn.
 2. Afwijkende of aanvullende algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden slechts deel van de overeenkomst, indien de tolk dit schriftelijk of per e-mail heeft erkend.
 3. Contractuele taal is Duits. Alleen het Duitse recht is van toepassing. Zetel van de bevoegde rechtbank is Aken, Duitsland. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Duits. Alle vertalingen dienen enkel ter informatie. In geval van tegenstrijdigheden tussen de vertalingen en het Duitse origineel, heeft de Duitse versie voorrang.

§ 2 Omvang van de tolkopdracht en geheimhoudingsplicht

 1. De tolkopdracht wordt zorgvuldig volgens de beginselen van een goede beroepspraktijk uitgevoerd. De tolk is verplicht om naar eer en geweten te werken. Zij neemt verder geen verplichting op zich.
 2. Diensten, die niet expliciet in de offerte/overeenkomst/opdracht zijn geregeld, worden steeds afzonderlijk vergoed.
 3. De tolk is verplicht om alle informatie waarvan zij bij de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt als strikt vertrouwelijk te behandelen en in het bijzonder geen onrechtmatig voordeel daaruit te trekken.
 4. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor informatie en documenten die algemeen bekend zijn en/of door derden openbaar zijn gemaakt.

§ 3 Verplichtingen voor de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat de tolk zich op de opdracht moet kunnen voorbereiden met behulp van door de opdrachtgever verstrekte relevante documenten (bijv. werkprogramma, agenda, verslagen, moties enz.) om een foutloze prestatie te kunnen garanderen.

  De opdrachtgever is daarom verplicht om de tolk zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 8 werkdagen voor het begin van het evenement, een volledige set van alle relevante documenten in een gangbaar bestandsformaat te overhandigen.

 2. De tolk ontvangt tenminste 8 werkdagen voor het begin van het evenement een kopie van alle documenten en manuscripten die tijdens het evenement worden voorgelezen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, blijft de kopie na het einde van het evenement bij de tolk of wordt vernietigd.

 3. Filmen en filmopnames moeten de tolk ook 8 werkdagen voor het begin van het evenement ter beschikking worden gesteld.

§ 4 Arbeidsvoorwaarden en recht van de tolk op weigering om prestaties te verrichten

De opdrachtgever is zich ervan bewust dat een foutloze prestatie van de tolk alleen kan worden gegarandeerd als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Tenzij de partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, heeft de tolk voor het simultaantolken een tolkcabine nodig. Vaste cabines voor simultaantolken en vaste apparatuur moeten voldoen aan de eisen van DIN EN ISO 2603, mobile cabines aan DIN EN ISO 4043. ISO 20108 (simultaantolken – kwaliteit en transmissie van geluids- en bildinput – eisen) en ISO 20109 (simultaantolken – uitrusting – eisen) zijn eveneens van toepassing. De tolk moet vanuit de cabine rechtstreeks zicht hebben op de spreker, de vergaderzaal en op gebruikte projectieschermen. Het gebruik van televisieschermen vervangt het direct zicht nicht. De opdrachtgever is ook verplicht om ervoor te zorgen dat de tolk de te vertolken teksten met de best mogelijke kwaliteit kan horen.

 2. Videoconferenties: De opdrachtgever is verplicht om de tolk vanaf het begin bij de planning van een videoconferentie te betrekken en met haar de haalbaarheid van een dergelijke conferentie te bespreken.

 3. Voor simultaantolkopdrachten zijn tenminste 2 tolken nodig.

 4. Maximale werktijd per tolk: 5 tot 7 uur per dag, afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp, tenzij anders overeengekomen door de partijen.

 5. Bij een opdracht, die 5 tot 7 uren duurt, krijgt de tolk – afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp – s ’morgens 20 minuten, s ’middags 20 minuten en in de namiddag tenminste 60 minuten pauze, tenzij anders overeengekomen door de partijen.

 6. De tolk heeft het recht om de overeengekomen diensten te weigeren, indien aan de hierboven gespecificeerde arbeidsvoorwaarden niet wordt nagekomen. Haar recht op een vergoeding blijft hierdoor onaangetast.

§ 5 Garantie en aansprakelijkheid

 1. De tolk is verplicht om naar eer en geweten te werken.

 2. Indien de tolk haar diensten verricht hoewel zij bij het begin van haar dienstuitoefening niet de in § 4 geregelde arbeidsvoorwaarden aantreft, kan de opdrachtgever in dit geval geen rechten doen gelden die voortvloeien uit slechte prestaties als gevolg van de ontoereikende arbeidsvoorwaarden. In het bijzonder is een verlaging van het honorarium in dit geval uitgesloten.

 3. De aansprakelijkheid van de tolk is gebaseerd op de wettelijk bepalingen in het geval van opzet of grove nalatigheid. De aansprakelijkheid voor garanties verloopt onafhankelijk van de schuld.

 4. De tolk is uitsluitend aansprakelijk voor lichte nalatigheid overeenkomstig de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid, voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid of voor schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. Een wezenlijke contractuele plicht is en plicht, waarvan de nakoming in de eerste plaats de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op wiens nakoming de andere partij regelmatig mag vertrouwen.

  Vorderingen tot schadevergoeding wegens licht nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen blijven evenwel beperkt tot de voor het contract typische, te voorziene schade, tenzij aansprakelijkheid wordt aanvaard voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Voorzienbare schade, die typisch is voor de overeenkomst, is de schade die in elk afzonderlijk geval onderhevig is aan het beschermende doel van de geschonden contractuele of wettelijke norm. De tolk is in dezelfde mate aansprakelijk voor haar vertegenwoordigers.

§ 6 Wijzingen in de overeenkomst

Indien de tolk om gewichtige redenen verhinderd is de overeenkomst uit te voeren, is zij bereid er naar beste vermogen en voor zover dit redelijkerwijs van haar verwacht kan worden, voor te zorgen dat een gespecialiseerde collega de uit deze overeenkomst voortvloeiende taken in haar plaats overneemt. Dit wordt met de opdrachtgever afgesproken.

§ 7 Gebruiks- en auteursrechten

 1. Tenzij in de overeenkomst/offerte/opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is het product van de vertolking uitsluitend bestemd om onmiddellijk te worden gehoord.

 2. Een opname van de vertolking is alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming door de tolk toegestaan. Indien de partijen geen duidelijke regeling treffen inzake de gebruiks- en auteursrechten op de opname, is het gebruik van de opname voor welk doel dan ook slechts toegestaan met schriftelijke toestemming van de tolk.

 3. Voor elk verder gebruik (bijv. rechtstreekse transmissie, transmissie via het internet, webstreaming enz.) is een afzonderlijke contractuele overeenkomst vereist. Ook hier geldt § 7 lid 2 van deze voorwaarden.

§ 8 Vergoeding en betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij de partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, factureert de tolk de overeengekomen diensten onmiddellijk na het evenement aan de opdrachtgever. De factuur is betaalbaar zonder aftrek binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.

 2. Voor een opdrachtvolume van meer dan 6.000,00 € is 30 % van het overeengekomen honorarium verschuldigd bij het plaatsen van de opdracht. Met betrekking tot het resterende bedrag is § 8 lid 1 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

§ 9 Terugtrekking uit de overeenkomst

 1. Indien de opdrachtgever zich voor het begin van het evenement terugtrekt uit de overeenkomst, moet hij bij
  a. terugtrekking tot vier weken van het begin van het evenement 25 %
  b. terugtrekking tot drie weken van het begin van het evenement 40 %
  c. terugtrekking tot twee weken van het begin van het evenement 50 %
  d. terugtrekking op een later tijdstip 100 %

van het overeengekomen honorarium plus btw betalen. Kosten voor externe diensten (bijv. reeds door de tolk geboekte transporttickets, hotelreserveringen enz.), die niet meer gratis geannuleerd kunnen worden, moet de opdrachtgever aan de tolk vergoeden.

2. Dit geldt ook, indien de opdrachtgever zich terugtrekt uit de overeenkomst om redenen die niet tot de verantwoordelijk van de tolk behoren.

§ 10 Overmacht

In geval van overmacht zijn de partijen van hun verplichtingen ontheven, voor zover deze verplichtingen door de overmacht zijn betroffen. Dit geldt niet voor reeds aangegane betalingsverplichtingen. De opdrachtgever is wel verplicht om reeds door de tolk betaalde kosten en reeds verrichte diensten te betalen.

§ 11 Privacyverklaring

 1. Deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevensverwerking door de tolk. Verantwoordelijke: Mevrouw Nina Krüger, Schmiedstr. 44, 52499 Baesweiler, Duitsland, E-mail: mail@ninakrueger.de, Tel. +49 176 78746052.

 2. De opdrachtgever van de tolk kan een foutloze afhandeling van de opdracht verwachten. In dit verband is het onvermijdelijk dat bepaalde gegevens van de opdrachtgever met behulp van technische hulpmiddelen worden opgeslagen. Bij het aanvaarden van een offerte/opdracht verzamelt de tolk een aantal persoonsgegevens als zogenaamde basisgegevens, die nodig zijn om de opdracht correct uit te kunnen voeren. Alleen die gegevens worden opgeslagen, die absoluut noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract. De tolk verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend in het kader van de bepalingen van het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming van de Bondsrepubliek Duitsland. De tolk verzamelt, verwerkt en gebruikt de volgende informatie:

  aanspreekvorm, voornaam, achternaam, geldig e-mailadres, adres, telefoonnummer (vast en/of mobiel) en andere informatie, die nodig is voor de afhandeling van eventuele prestatie- of garantieaanspraken, alsmede voor het doen gelden van eventuele aanspraken tegenover de opdrachtgever.

  De gegevens worden verzameld om de opdrachtgever als klant te kunnen identificeren, om de opgedragen diensten goed en tijdig uit te kunnen voeren, voor de facturering en voor de afwikkeling en geldendmaking van wederzijdse vorderingen. Gegevens worden op verzoek van de opdrachtgever verwerkt. Dit is noodzakelijk voor de bovenvermelde doeleinden in de zin van artikel 6 lid 1 b AVG.

 3. De persoonsgegevens, die door de tolk voor de afwikkeling van de opdracht verzameld worden, worden bewaard tot het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht voor zover zij niet langer vereist zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of het aangaan van de overeenkomst en/of de tolk een rechtmatig belang heeft om ze te blijven bewaren. Indien voor de uitoefening van interventierechten gegevens moeten worden gewist, zullen de betrokken gegevens onmiddellijk worden gewist.

 4. Voor zover dit overeenkomstig artikel 6 lid 1 b AVG noodzakelijk is voor de afwikkeling van de opdracht, worden persoonsgegevens van de opdrachtgever aan derden doorgegeven. Dit omvat in bijzonder de doorgave aan een onderaannemer van de tolk of het met de levering van de vertaling belaste transportbedrijf. De doorgegeven gegevens mogen door de derden alleen voor de aangegeven doeleinden worden gebruikt. Voor het overige worden gegevens alleen met toestemming van de opdrachtgever aan derden doorgegeven.

 5. Overeenkomstig artikel 7 lid 3 AVG heeft de opdrachtgever het recht om zijn aan de tolk gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat de tolk de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet langer mag voortzetten;
  overeenkomstig artikel 15 AVG heeft de opdrachtgever het recht om informatie over de door de tolk gezamelde persoonsgegevens te verlangen. De opdrachtgever mag met name informatie eisen over de doeleinden van de verwerking, de categorie van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie zijn gegevens zijn of zullen worden verstrekt, indien mogelijk de geplande opslagperiode of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van de periode, het bestaan van een recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit, de beschikbare informatie over de herkomst van zijn gegevens, indien deze niet door de tolk zijn verzameld, alsmede over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profiling, en, in voorkomend geval zinvolle informatie te vragen over de details daarvan;
  overeenkomstig artikel 16 AVG heeft de opdrachtgever het recht om onmiddellijke correctie te eisen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens, die door die tolk zijn opgeslagen;
  overeenkomstig artikel 17 AVG heeft de opdrachtgever het recht om de onmiddellijke verwijdering van zijn door de tolk opgeslagen persoonsgegevens te eisen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering;
  overeenkomstig artikel 18 AVG heeft de opdrachtgever het recht om een beperkte verwerking van zijn gegevens te eisen, indien de juistheid van de gegevens door hem wordt betwist, indien de verwerking onrechtmatig is maar hij bezwaar maakt tegen het wissen ervan, indien de tolk de gegevens niet langer nodig heeft maar de klant deze nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering of indien hij bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21 AVG;
  overeenkomstig artikel 20 AVG heeft de opdrachtgever het recht om de persoonsgegevens, die hij of zij heeft verstrekt aan de tolk, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat of om de overdracht aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke te eisen;
  overeenkomstig artikel 77 AVG heeft de opdrachtgever het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kan de opdrachtgever zich wenden tot de toezichthoudende autoriteit van zijn gewone verblijfplaats, werkplaats of vestigingsplaats van de tolk.

 6. Voor zover de persoonsgegevens van de opdrachtgever op basis van gerechtvaardigde belangen on de zin van artikel 6 lid 1 f AVG worden verwerkt, heeft de opdrachtgever het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens in de zin van artikel 21 AVG, voor zover daarvoor redenen bestaan die voortvloeien uit zijn bijzondere situatie.

 7. Indien de opdrachtgever bezwaar tegen de verwerking van zijn gegevens wil indienen, volstaat een e-mail aan: mail@ninakrueger.de

 8. De tolk heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens te beschermen, met name tegen verlies, manipulatie of ongeoorloofde toegang. De tolk past de beveiligingsmaatregelen regelmatig aan de technische ontwikkelingen aan.

 

© All rights reserved

Made with ❤ by Stange Design

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner