1. Samenvatting van het privacybeleid

Algemene informatie

Hier vindt u een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het thema gegevensbescherming vindt u in deze tekst.

Verzameling van gegevens op deze website

Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website verloopt via de beheerder van de website. U vindt de contactgegevens van de websitebeheerder onder “Informatie over de verantwoordelijke” in dit privacybeleid.

Hoe worden uw gegevens verzameld?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dat kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dat zin vooral technische gegevens (bijv. browsergegevens, besturingssysteem of tijdstip van het bezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website laadt.

Waarvoor worden uw gegevens gebruikt?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zogen dat de website foutloos functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos te worden geïnformeerd over de oorsprong, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft ook het recht op de correctie of verwijdering van deze gegevens. Als u heeft toegestemd met het verwerken van gegevens kunt u deze toestemming te allen tijde terugnemen. U heeft ook het recht om in bepaalde omstandigheden een beperkte verwerking van uw persoonsgegevens op te eisen. Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie.

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen over deze en andere vragen over het onderwerp privacy.

2. Hosting

Externe Hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (de host). De persoonsgegevens, die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om IP-adressen, contactverzoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en overige door een website gegenereerde gegevens.
Er wordt gebruikt gemaakt van een host voor de uitvoering van het contract met potentiële en bestaande klanten (artikel 6 lid 1 b AVG) en voor een veilige, snelle en efficiënte verstrekking van ons online-aanbod door een professionele dienstverlener (artikel 6 lid 1 f AVG).

De host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van zijn dienstverplichtingen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij gebruiken de volgende host:

PJ Consulting & Communication
Kreuzbielstraße 10
99090 Erfurt
Duitsland

Contract over gegevensverwerking
Wij hebben met de bovengenoemde host een contract gesloten over de gegevensverwerking. Het contract – dat vereist is door de wet inzake de gegevensbescherming – zorgt ervoor dat deze host de persoonsgegevens van de websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

3. Algemene en verplichte informatie

Privacy

De beheerders van deze website nemen het beschermen van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en met dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld.
Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en hoe wij die gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat het delen van gegevens via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) in samenhang kan staan met veiligheidsrisico’s. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke

De verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking op deze website ligt bij:

Nina Krüger
Schmiedstr. 44
52499 Baesweiler
Duitsland

Telefoon: +49 176 78746052
E-mail: mail@ninakrueger.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is een natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) bepaald.

Opslagtermijn

Tenzij in dit privacybeleid geen specifiekere bewaartermijn wordt vermeld, woorden uw persoonsgegevens opgeslagen tot zij niet langer nodig zijn. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot het verwijderen van uw gegevens indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, zullen uw gegevens worden gewist mits er geen juridische redenen bestaan voor het opslaan van uw persoonsgegevens (bijv. bewaartermijnen m.b.t de belasting- of handelswetgeving). In het laatste geval worden uw gegevens verwijderd zodra deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de wettelijke basis voor gegevensverwerking op deze website

Als u heeft toegestemd tot het verwerken van uw gegevens, verwerken wij uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 lid 1 a AVG of artikel 9 lid 2 a AVG, als er bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt overeenkomstig artikel 9 lid 1 AVG. Indien u heeft toegestemd tot het opslaan van cookies of de toegang tot informatie in uw apparaat (bijv. via device-fingerprinting), is de gegevensverwerking aanvullend gebaseerd op artikel 25 lid 1 van de Duitse wet inzake de gegevensbescherming in telecommunicatie. Deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen. Indien uw gegevens nodig zijn om een contract na te komen of om precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens overeenkomstig artikel 6 lid 1 b AVG. Indien uw gegevens bovendien nodig zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen, verwerken wij ze overeenkomstig artikel 6 lid 1 c AVG. Bovendien kan de gegevensverwerking worden uitgevoerd op grond van ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig artikel 6 lid 1 f AVG. Informatie over de relevante wettelijke basis in elk afzonderlijk geval vindt u in dit privacybeleid.

Herroepen van uw toestemming tot gegevensverwerking

In veel gevallen kunnen uw gegevens alleen met uw uitdrukkelijke toestemming worden verwerkt. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. De rechtmatigheid van gegevensverwerking tot aan het moment van herroepen blijft hiervan onaangetast.

Recht van bezwaar tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen en tegen directe reclame (artikel 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING VERLOOPT VOLGENS ARTIKEL 6 LID 1 E OF F AVG HEEFT
U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW BIJZONDERE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE WETTELIJKE BASIS, WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, VINDT U IN DIT PRIVACYBELEID. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING NOODZAKELIJK IS VOOR DE INSTELLING, UITOEFFENING OF VERDEDIGING VAN EEN RECHTSVORDERING (ARTIKEL 21 LID 1 AVG).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECTE RECLAME HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAME.
DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILING, VOOR ZOVER DIE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET MEER GEBRUIKT WORDEN VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21 LID 2 AVG).

Recht op bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthoudende instantie

In geval van een schending van de AVG hebben betrokkenen het recht om bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende schending. Het recht op bezwaar wordt niet aangetast door elders genoemde administratieve of rechterlijke rechtsmiddelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om de gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, te laten overhandigen aan u of aan een derde in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Een directe gegevensoverdracht aan een andere verantwoordelijke kan allen plaatsvinden als dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de transmissie van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen, die u ons als websitebeheerder toestuurt, gebruikt deze website een SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresbalk van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserbalk.

Als SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens, die u aan ons doorgeeft, niet door derden gelezen worden.

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, evenals de oorsprong, de ontvanger en het doel van de gegevensverwerking. Mogelijk heeft u ook recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt ons te allen tijde contacteren in verband met deze en alle andere vragen over het onderwerp van persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om een beperkte verwerking van uw gegevens op te eisen. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van deze controle heeft u het recht om een beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurde/gebeurt, kunt u in plaats van het verwijderen van uw gegevens een beperkte verwerking van uw persoonsgegevens eisen.

  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te claimen of te verdedigen, heeft u het recht om in plaats van het verwijderen van uw gegevens een beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen.

  • Indien u bezwaar hebt gemaakt overeenkomstig artikel 21 lid 1, moet een afweging van uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om rechtsvorderingen uit te oefenen, te claimen of te verdedigen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of juridische persoon of om redenen van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden en brengen geen schade toe aan uw eindapparaat. Zij worden ofwel tijdelijk voor de duur van een sessie (sessie-cookies) ofwel permanent (permanente cookies) op uw eindapparaat opgeslagen. Sessie-cookies worden aan het eind van uw bezoek automatisch gewist. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden verwijderd.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van derde partijen op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (third-party-cookies). Deze stellen ons of u in staat om bepaalde diensten van een derde partij te gebruiken (bijv. cookies voor de verwerking van betalingen).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde functies van de website zonder die cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gedrag van de gebruiker te analyseren of om reclame weer te geven.

Cookies, die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde functies te gebruiken (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijv. cookies ter analyse van het online-publiek) worden opgeslagen overeenkomstig artikel 6 lid 1 f AVG, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangegeven. De beheerder van de website heeft een legitiem belang voor het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde verstrekking van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies werd gevraagd, is de opslag van deze cookies uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (artikel 6 lid 1 a AVG); de toestemming kan op elk moment worden herroepen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u de cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Als er cookies gebruikt worden door derde partijen of voor analysedoeleinden, zullen wij u daar in het kader van dit privacybeleid apart over inlichten en, indien nodig, uw toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De host van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch doorgeeft. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegang-aanvragende computer
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6 lid 1 f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang aan een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – daarvoor moeten de serverlogbestanden verzameld worden.

Contactformulier

Als u via het contactformulier contact met ons opneemt, worden deze gegevens, inclusief de daar door u ingevulde contactgegevens, opgeslagen voor het verwerken van het verzoek en voor eventuele aanvullende vragen. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming gedeeld.

Deze gegevens worden overeenkomstig artikel 6 lid 1 b AVG verwerkt, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang aan de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (artikel 6 lid 1 f AVG) of op uw toestemming (artikel 6 lid 1 a AVG), voor zover hiernaar gevraagd is.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven opgeslagen tot u erom vraagt deze te wissen, u uw toestemming voor het opslaan herroept of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), voor het verwerken van uw verzoek opgeslagen en verwerkt. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden overeenkomstig artikel 6 lid 1 b AVG verwerkt, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatig belang aan de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (artikel 6 lid 1 f AVG) of op uw toestemming (artikel 6 lid 1 a AVG), voor zover hiernaar gevraagd is.

De gegevens, die u bij een contactaanvraag opgeeft, blijven opgeslagen tot u erom vraagt deze te wissen, u uw toestemming voor het opslaan herroept of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Bron: https://www.e-recht24.de

© All rights reserved

Made with ❤ by Stange Design

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner